درباره ما

بنده رضا کردی هستم فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار همچنین در فیلم سازی شاخه کارگردانی تحصیل نموده ام

در زمینه نرم افزار اندروید بیشترتولید محتوای الکترونیک انجام میدهم

در زمینه کامپیوتر اکثر نرم افزارها را تدریس میکنم